Đồ họa hiện đại Nhật Bản 1920 ~ 1930 – Phần I

Hôm nay RGB xin mang lại cho các bạn những poster đồ họa hiện đại tuyệt đẹp của Nhật Bản trong những thời kỳ đầu phát triển! Trong giai đoạn những năm 1920 ~ 1930, Nhật Bản đã bắt đầu tiếp nhận và phát triển các hình thức của đồ họa trên đất nước của mình. Đây chính là sự thay đồi, đánh dấu cho việc chuyển mình theo hướng công nghiệp hiện đại đất nước mặt trời mọc này! Dưới đây là một số áp phích dưới trong những thời kỳ ấy, nó phản ánh nhiều khía cảnh của xã hội từ phát triển công nghiệp, văn hóa, xã hội… cho đến các tư tưởng chính trị, chiến tranh…!

RGB_vn_japan graphic#1

 

“Buy Domestic!” poster, 1930

RGB_vn_japan graphic#10

 

“May 1” movie poster – Hiromu Hara, 1928-1929

RGB_vn_japan graphic#9

 

“NAPF” (Nippona Artista Proleta Federacio) magazine covers: Sep 1931 – Oct 1931

RGB_vn_japan graphic#8

 

“NAPF” (Nippona Artista Proleta Federacio) magazine cover, Feb 1931

RGB_vn_japan graphic#7

 

Poster design – Shujiro Shimomura, 1928

RGB_vn_japan graphic#6

 

Kyoto Grand Exposition to Commemorate the Showa Imperial Coronation, 1928

RGB_vn_japan graphic#5

 

Grand Nagoya Festival poster – Kenkichi Sugimoto, 1933

RGB_vn_japan graphic#4

 

“Health for body and country” poster, 1930

RGB_vn_japan graphic#3

 

“Fuji Weekly” cover, Oct 1930

RGB_vn_japan graphic#2

 

Cover of “Nippon” magazine issue #1, Oct 1934

RGB sưu tầm | Biên tập: Tuấn Aries (theo Pinktentacle)