Khởi nguồn cảm hứng #123

rgb_creative_knch123_a1

rgb_creative_knch123_a2

rgb_creative_knch123_a3

rgb_creative_knch123_a4

rgb_creative_knch123_a5

rgb_creative_knch123_a6

rgb_creative_knch123_a7

rgb_creative_knch123_a8

rgb_creative_knch123_a9

rgb_creative_knch123_a10

rgb_creative_knch123_a11

rgb_creative_knch123_a12

rgb_creative_knch123_a13

rgb_creative_knch123_a14

rgb_creative_knch123_a15

rgb_creative_knch123_a16

rgb_creative_knch123_a17

rgb_creative_knch123_a18

rgb_creative_knch123_a19

Tác giả: Trương Ngọc Quốc Dũng, Bac Cam Tien, Lê Minh Quang, Nguyễn Khắc Hải, Nguyễn Trọng Nghĩa, Hàng Hải Nam


rgb_creative_knch123_b1

rgb_creative_knch123_b2

rgb_creative_knch123_b3

rgb_creative_knch123_b4

rgb_creative_knch123_b5

rgb_creative_knch123_b6

Mohawk Maker Quarterly 11: Process, Brett Newman


rgb_creative_knch123_c1

rgb_creative_knch123_c2

rgb_creative_knch123_c3

rgb_creative_knch123_c4

rgb_creative_knch123_c5

Artiva Design

Ovation, Sébastien Paradis


rgb_creative_knch123_d1

rgb_creative_knch123_d2

rgb_creative_knch123_d3

rgb_creative_knch123_d4

Sinuses_02, Tiago Hoisel


rgb_creative_knch123_e1

rgb_creative_knch123_e2

rgb_creative_knch123_e3

rgb_creative_knch123_e4

rgb_creative_knch123_e5

rgb_creative_knch123_e6

Japan x Google Pixel, Justin Béchard


Colour on Colour , FutureDeluxe


Big Finds A Trumpet , Dan CastroMore Covers , Henning M. Lederer