KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #99

Cùng xem qua các artist/ designer đã làm được gì nào! Một chút cảm hứng mà RGB muốn gửi đến dành cho các bạn.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

unfold

unfold

WWD Magazine

WWD Magazine

Declaração de amor - (Declaration of love) book

Declaração de amor – (Declaration of love) book

9-10

UP

Social Icons Illustration

Social Icons Illustration

MarblePunch Chocolate Bar Packaging

MarblePunch Chocolate Bar Packaging

Basic RGB

KAJA Logo project

La Esse - Cooperativa sociale

La Esse – Cooperativa sociale

Money Magazine - The Best Credit Cards Now

Money Magazine – The Best Credit Cards Now

Conversa de Herbário

Conversa de Herbário

Manaus - Fabric Collection

Manaus – Fabric Collection

Prints #3

Prints #3

LONG STORY SHORTS & THE ART BOWL

LONG STORY SHORTS & THE ART BOWL

International Coffee Day

International Coffee Day

RGB biên tập