Tác phẩm Illustrations ấn tượng của Fil Dunsky (2)

Tiếp tục cảm hứng với những tác phẩm Illustration của Fil Dunsky cho các khách hàng như McDonald’s, Panasonic,.. Những tác phẩm này đều được thực hiện vào hè 2011, cùng RGB thưởng thức nào!

Russian Cell Providers

Khách hàng: gToday.ru

Russian Reader Covers

Russian Language

Health Magazine

 

 

McDonald’s – Heinz

Cooking Show

Character design

Panasonic

Quảng cáo headphone

Agency: Bang! Bang! Studio
Sketch by Andrey Gordeev

ABC for iPad

 

Free Wallpaper

Khách hàng: Artjunks.com