Triễn lãm The real Mad Men – Mac Conner và những tác phẩm để đời

Mac Conner đến New York vào những năm đầu thập niên 50 và trở nổi tiếng với những bức vẽ minh họa được vẽ bằng tay đầy tuyệt vời của ông. New York đang tổ chức triễn lãm tranh của ông với các tác phẩm nổi tiếng dành cho các tạp chí nổi tiếng như: Good Housekeeping, Cosmopolitan…

Mac Conner arrived in New York in 1950 and built a career in the city’s vibrant publishing industry with his crisp, hand-painted illustrations. A new exhibition at the Museum of the City of New York shows the classics he created for Good Housekeeping, Cosmopolitan and more

RGB_vn_The real Mad Men#1

RGB_vn_The real Mad Men#2

RGB_vn_The real Mad Men#3

RGB_vn_The real Mad Men#4

RGB_vn_The real Mad Men#5

RGB_vn_The real Mad Men#6

RGB_vn_The real Mad Men#7

RGB_vn_The real Mad Men#8

RGB_vn_The real Mad Men#9

RGB_vn_The real Mad Men#10

RGB_vn_The real Mad Men#11

RGB_vn_The real Mad Men#12

RGB sưu tầm | Biên tập: Tuấn Aries (theo Theguardian)