10 logos tương phản hình ảnh thương hiệu

Nhìn vào những thay đổi logo này, bạn có nhìn thấy chính THƯƠNG HIỆU đó tượng trưng cho sản phẩm không?

Một ý tưởng tuyệt vời của Marco Schembri.

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_01

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_02

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_03

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_04

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_05

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_06

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_07

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_08

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_09

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_10

rgb_10_logo_tuong_phan_hinh_anh_thuong_hieu_11Ban Biên Tập RGB | RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!