Cảm hứng typography: Dự án Alphabets

Hãy cùng RGB thưởng thức các tác phẩm trong dự án Alphabets của Vesa Sammalisto

RGB.vn_Alphabets_1.jpg

RGB.vn_Alphabets_2.jpg

RGB.vn_Alphabets_3.jpg

RGB.vn_Alphabets_4.jpg

RGB.vn_Alphabets.jpg

RGB.vn_Alphabets_a.jpg

RGB.vn_Alphabets_b.jpg

RGB.vn_Alphabets_c.jpg

RGB.vn_Alphabets_d.jpg

RGB.vn_Alphabets_e.jpg

RGB.vn_Alphabets_f.jpg

RGB.vn_Alphabets_g.jpg

RGB.vn_Alphabets_h.jpg

RGB.vn_Alphabets_i.jpg

RGB.vn_Alphabets_j.jpg

RGB.vn_Alphabets_k.jpg

RGB.vn_Alphabets_l.jpg

RGB.vn_Alphabets_m.jpg

RGB.vn_Alphabets_n.jpg

RGB.vn_Alphabets_o.jpg

RGB.vn_Alphabets_p.jpg

RGB.vn_Alphabets_q.jpg

RGB.vn_Alphabets_r.jpg

RGB.vn_Alphabets_s.jpg

RGB.vn_Alphabets_t.jpg

RGB.vn_Alphabets_u.jpg

RGB.vn_Alphabets_v.jpg

RGB.vn_Alphabets_w.jpg

RGB.vn_Alphabets_x.jpg

RGB.vn_Alphabets_y.jpg

RGB.vn_Alphabets_z.jpg

Các bạn có thể xem thêm các tác phẩm khác của Vesa Sammalisto tại ĐÂY.

RGB.vn