Khởi nguồn cảm hứng #114

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

rgb_creative_113_KNCH_1

rgb_creative_113_KNCH_2

rgb_creative_113_KNCH_3

rgb_creative_113_KNCH_4

rgb_creative_113_KNCH_5

rgb_creative_113_KNCH_6

rgb_creative_113_KNCH_7

rgb_creative_113_KNCH_8

rgb_creative_113_KNCH_9

rgb_creative_113_KNCH_10

rgb_creative_113_KNCH_11

rgb_creative_113_KNCH_12

rgb_creative_113_KNCH_13

rgb_creative_113_KNCH_14

rgb_creative_113_KNCH_15

rgb_creative_113_KNCH_16

rgb_creative_113_KNCH_17

rgb_creative_113_KNCH_18

rgb_creative_113_KNCH_19

rgb_creative_113_KNCH_20

rgb_creative_113_KNCH_21

rgb_creative_113_KNCH_22

rgb_creative_113_KNCH_23

rgb_creative_113_KNCH_24

rgb_creative_113_KNCH_25

rgb_creative_113_KNCH_26

Artwork – Illustration, thực hiện bởi họa sĩ Victor Nunes


rgb_creative_113_KNCH_cucphuong_1

rgb_creative_113_KNCH_cucphuong_2

rgb_creative_113_KNCH_cucphuong_3

rgb_creative_113_KNCH_cucphuong_4

rgb_creative_113_KNCH_cucphuong_5

Ý tưởng – Typo: Cuc Phuong
Photo: Đỗ Sỹ


rgb_creative_113_KNCH_elicia_1

rgb_creative_113_KNCH_elicia_2

rgb_creative_113_KNCH_elicia_3

rgb_creative_113_KNCH_elicia_4

rgb_creative_113_KNCH_elicia_5

rgb_creative_113_KNCH_elicia_6

rgb_creative_113_KNCH_elicia_7

rgb_creative_113_KNCH_elicia_8

rgb_creative_113_KNCH_elicia_9

rgb_creative_113_KNCH_elicia_10

Tranh màu nước của Họa Sĩ Elicia Edijanto

Hẹn gặp lại các bạn vào số #115 nhé !