KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #52

Cùng xem qua các artist/ designer đã làm được gì nào! Một chút cảm hứng mà RGB muốn gửi đến dành cho các bạn.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

Flex Alert by Daniel Coutinho

RGB.vn_Adobe Creative Cloud - Just Add Ideas by Katt Phatt

Adobe Creative Cloud – Just Add Ideas by Katt Phatt

RGB.vn_The Alphabet by Olga Skomorokhova

The Alphabet by Olga Skomorokhova

RGB.vn_La Libreria – Poster by LA TIGRE

La Libreria – Poster by LA TIGRE

INKTOBER 2015 by Joseba Alexander

INKTOBER 2015 by Joseba Alexander

RGB.vn_Alone by Geraldine Sy

Alone by Geraldine Sy

RGB.vn_BD Landscape Architects - Review Journal by Passport Design Bureau

BD Landscape Architects – Review Journal by Passport Design Bureau

RGB.vn_17º Festival Kinoarte de Cinema

17º Festival Kinoarte de Cinema

RGB.vn_OTTO. Buddhist Centre - Jesus Sotes

OTTO. Buddhist Centre by Jesus Sotes

RGB.vn_Mauvais rêve by hello shane

Mauvais rêve by hello shane

RGB.vn_Goat II - James Jean

Goat II – James Jean

RGB.vn_The Journey of the Penguin by Emiliano Ponzi

The Journey of the Penguin by Emiliano Ponzi

RGB.vn_Pets portraits (summer 2015) - People Too

Pets portraits (summer 2015) by People Too

RGB.vn_2.2 Sketchbook 2014 by Jared Muralt

2.2 Sketchbook 2014 by Jared Muralt

Plodorod – useful animation by Qubio Studio

RGB biên tập