Cảm hứng Photography #13

Sau mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, tìm kiếm cảm hứng bấm máy cùng RGB với những tác phẩm ấn tượng từ các nhiếp ảnh gia trên thế giới nhé.

RGB.VN_photography13_01

By Megan Doherty

RGB.VN_photography13_02

By sara lorusso

RGB.VN_photography13_03

By Francesco Sambati

RGB.VN_photography13_04

By Dennis Elliott

RGB.VN_photography13_05

By Remus Tiplea

RGB.VN_photography13_06

By Martin Marcisovsky

RGB.VN_photography13_07

By Karl Lundholm

RGB.VN_photography13_12

By Sara Giorgio

RGB.VN_photography13_11

Grayout – 2 by André Varela 

RGB.VN_photography13_10

By Megan Doherty

RGB.VN_photography13_08

By Tony Luciani

RGB.VN_photography13_09

By Andrew Studer

Ban biên tập RGB.vn