Cảm hứng Photography #15

Mời bạn cùng RGB khám phá cảm hứng tuần này với các tác phẩm tuyệt vời và lắng nghe câu chuyện từ chiếc máy ảnh nhé.

RGB.VN_Photography15_01By Jean-Paul Goude

RGB.VN_Photography15_02By Cristina Otero

RGB.VN_Photography15_11

By Eva Milkonskaya

RGB.VN_Photography15_03

By Elle Hanley

RGB.VN_Photography15_04By Shamim Shorif Susom

RGB.VN_Photography15_05

By Daniel Kordan

RGB.VN_Photography15_06By Mallory Morrison

RGB.VN_Photography15_07By Tommy Clarke

RGB.VN_Photography15_08By Dusan Stojancevic

RGB.VN_Photography15_09By Konsta Punkka

RGB.VN_Photography15_12

Janice by Donna Ferrato

RGB.VN_Photography15_10Classy Women from The 1940s and 1950s by Nina Leen

Ban biên tập RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!