Cuốn sách minh họa bảng chữ cái cực sáng tạo từ Al Power

Trong cuốn sách này, nhà thiết kế Al Power đã dùng những hình ảnh sinh động kết hợp cùng từ ngữ vô cùng đặc sắc và thú vị. Ví dụ ở chữ A, ta có “angry ant”, chữ B ta có “buzzy bee”,… Một sự sáng tạo thật tuyệt vời, phải không nào !

rgb_creative_thealphabetbook_1

rgb_creative_thealphabetbook_2

rgb_creative_thealphabetbook_3

rgb_creative_thealphabetbook_4

rgb_creative_thealphabetbook_5

rgb_creative_thealphabetbook_6

rgb_creative_thealphabetbook_7

rgb_creative_thealphabetbook_8

rgb_creative_thealphabetbook_9

rgb_creative_thealphabetbook_10

rgb_creative_thealphabetbook_11

rgb_creative_thealphabetbook_12

rgb_creative_thealphabetbook_13

rgb_creative_thealphabetbook_14

rgb_creative_thealphabetbook_15

rgb_creative_thealphabetbook_16

rgb_creative_thealphabetbook_17

rgb_creative_thealphabetbook_18

rgb_creative_thealphabetbook_19

rgb_creative_thealphabetbook_20

rgb_creative_thealphabetbook_21

rgb_creative_thealphabetbook_22

rgb_creative_thealphabetbook_23

rgb_creative_thealphabetbook_24

rgb_creative_thealphabetbook_25

rgb_creative_thealphabetbook_26

rgb_creative_thealphabetbook_27