Cảm hứng Typography: Dự án Ampersand Food Groups

Cùng RGB thưởng thức các tác phẩm xung quanh ký tự “&” trong dự án Ampersand Food Groups của Dan Beckemeyer

RGB.vn_Bacon_Eggs.jpg

RGB.vn_Burger_Fries.jpg

RGB.vn_Coffee_Doughnuts.jpg

RGB.vn_Cookies_Milk.jpg

RGB.vn_Peanut_Butter_Jelly.jpg

RGB.vn_Pizza_Beer.jpg

RGB.vn_Spaghetti_Meatballs.jpg

RGB.vn_Wine_Cheese.jpg

Và hãy cùng xem các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện các ký tự như thế nào trong dư án Unlimited Letters nhé.

RGB.vn