KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #48

Năng lượng cho một tuần mới, cảm nhận và sáng tạo không ngừng nào các bạn!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[vimeo]http://vimeo.com/142476246[/vimeo]

CUT | The cut made ​​friends – SUPERFICTION

RGB.vn_Amazónica - Ana Sanfelippo

Amazónica – Ana Sanfelippo

RGB.vn_Heineken limited edition 2015 - kissmiklos

Heineken limited edition 2015 – kissmiklos

RGB.vn_The Wonderful Wizard of OZ - AJ Frena

The Wonderful Wizard of OZ – AJ Frena

RGB.vn_Reporte⎢Newspaper Covers - Melisa Rivas

Reporte Newspaper Covers – Melisa Rivas

RGB.vn_Tintin clay - Morshedi

Tintin clay – Morshedi

RGB.vn_How to cook - Ryo Takemasa

How to cook – Ryo Takemasa

RGB.vn_Ink Illustrations 2015 - Meni Chatzipanagiotou

Ink Illustrations 2015 – Meni Chatzipanagiotou

Patterns - Aitch

Patterns – Aitch

RGB.vn_Picture Book 'Far From Home' - Charlie Davis

Picture Book ‘Far From Home’ – Charlie Davis

RGB.vn_Cover Illustration for NET MAGAZINE - Juan Esteban Rodríguez

Cover Illustration for NET MAGAZINE – Juan Esteban Rodríguez

MANANA restaurant - BUREAU BUMBLEBEE

MANANA restaurant – BUREAU BUMBLEBEE

RGB.vn_The New Republic magazine - Kouzou Sakai

The New Republic magazine – Kouzou Sakai

RGB.vn_Illustration for Wired Italia - The best 100 tv series - Juan Esteban Rodríguez

Illustration for Wired Italia – The best 100 tv series – Juan Esteban Rodríguez

RGB.vn_Twice Fashion - Socio Design

Twice Fashion – Socio Design

Processed with VSCOcam with a7 preset

Type by ABC II – Abbey Sy

RGB biên tập